Václav Havel jest nyní na pravdě Boží; co tento výraz znamená? Ve staré češtině pod výrazem pravda se nechápala jenom výpověď o skutečném stavu věci, v níž Pravda byla spravedlnost a Právo s velkým P. V tomto smyslu také bylo husitské heslo


václav-havel-jest-nyní-na-pravdě-boží-co-tento-výraz-znamená-ve-staré-češtině-pod-výrazem-pravda-se-nechápala-jenom-výpověď-o
karel schwarzenbergvclavhaveljestnynínapravděbožícotentovýrazznamenvestaréčetiněpodvýrazempravdasenechpalajenomvýpověďskutečnémstavuvěcinížpravdabylaspravedlnostprvovelkýmtomtosmyslutakébylohusitskéheslopravdabožívítězíovemvědělžeslovomznačnězúženýsmyslvěděltakékdyžchpemepravdusebestředněpouzejakosvoupravdutaktopříčinasvrunesnenlivostiprotojeholskaneboťlskanspřimějenaslouchattohodruhéhojinýchtoktertéžvedepokořečímžpředčilvechnyhlubokýsmyslheslakterémulidémnohdyvysmívalivelmimuhovyčítalipřestopodstatalidskéhobojemyvichnivímebojbudetrvatpocelouexistencilidstvatenlskunesmímenikdyvzdtvesmutečnímprojevupřipohřbuvclavahavlaváclav havelhavel jestjest nynínyní nana pravděpravdě božíco tentotento výrazvýraz znamenáve staréstaré češtiněčeštině podpod výrazemvýrazem pravdapravda sese nechápalanechápala jenomjenom výpověďvýpověď oo skutečnémskutečném stavustavu věciníž pravdapravda bylabyla spravedlnostprávo ss velkýmvelkým pv tomtotomto smyslusmyslu takétaké bylobylo husitskéhusitské heslopravda božíboží vítězíváclav havelhavel ovšemovšem vědělže slovoslovo pravdapravda mái značněznačně zúženýzúžený smyslvěděl takéže kdyžkdyž chápemechápeme pravdupravdu sebestředněpouze jakojako svousvou pravdutak jepříčina sváruproto jehojeho hesloheslo bylobylo pravdaneboť pouzepouze láskaláska násnás přimějepřiměje naslouchatnaslouchat pravděpravdě tohotoho druhéhopravdě jinýchta láskakterá násnás téžtéž vedevede kk pokořečímž václavváclav havelhavel předčilpředčil násnás všechnyje hlubokýhluboký smyslsmysl heslahesla pravdakterému sese lidélidé mnohdymnohdy vysmívalivelmi mumu hoho vyčítalipřesto jepodstata lidskéholidského bojemy všichnivšichni vímeže tentotento bojboj budebude trvattrvat popo celoucelou existenciexistenci lidstvamy vímeže tenten bojboj oo láskupravdu nesmímenesmíme nikdysmutečním projevuprojevu připři pohřbupohřbu václavaváclava havla)václav havel jesthavel jest nyníjest nyní nanyní na pravděna pravdě božíco tento výraztento výraz znamenáve staré češtiněstaré češtině podčeštině pod výrazempod výrazem pravdavýrazem pravda sepravda se nechápalase nechápala jenomnechápala jenom výpověďjenom výpověď ovýpověď o skutečnémo skutečném stavuskutečném stavu věciv níž pravdaníž pravda bylapravda byla spravedlnostspravedlnost a právoa právo správo s velkýms velkým pv tomto smyslutomto smyslu takésmyslu také bylotaké bylo husitskébylo husitské heslopravda boží vítězíváclav havel ovšemhavel ovšem vědělže slovo pravdaslovo pravda mápravda má imá i značněi značně zúženýznačně zúžený smyslže když chápemekdyž chápeme pravduchápeme pravdu sebestředněpouze jako svoujako svou pravduje to příčinasváru a nesnášenlivostiproto jeho heslojeho heslo byloheslo bylo pravdapravda a láskaneboť pouze láskapouze láska násláska nás přimějenás přiměje naslouchatpřiměje naslouchat pravděnaslouchat pravdě tohopravdě toho druhéhoje ta láskakterá nás téžnás též vedetéž vede kvede k pokořečímž václav havelváclav havel předčilhavel předčil náspředčil nás všechnyje hluboký smyslhluboký smysl heslasmysl hesla pravdapravda a láskakterému se lidése lidé mnohdylidé mnohdy vysmívalivysmívali a velmia velmi muvelmi mu homu ho vyčítalije to podstatapodstata lidského bojemy všichni vímeže tento bojtento boj budeboj bude trvatbude trvat potrvat po celoupo celou existencicelou existenci lidstvaže ten bojten boj oboj o láskulásku a pravdua pravdu nesmímepravdu nesmíme nikdysmutečním projevu připrojevu při pohřbupři pohřbu václavapohřbu václava havla)

Je pravda denní a pravda noční. Pravda nemocných a pravda zdravých. Pravda dětí a pravda dospělých. Pravda mužů a pravda žen. Pravda živých a pravda umírajících. Pravda milujících a pravda nenávidících. Pravda šťastných a pravda nešťastnýchCo je pravda ve filozofii, nemusí být pravda v teologii a naopak. Víra vypráví jen pohádky k potřebě nevzdělaných davů, skutečná pravda je jenom pravda vědecká, pravda filozofická, pravda AristotelovaPane prezidente Havle, za pravdu a lásku budeme dále bojovat. Neustaneme, můžete se na nás spolehnout. (Ve smutečním projevu při pohřbu Václava Havla)Český exprezident Václav Havel, který dnes zemřel, by si zasloužil Nobelovu cenu míru. Havel byl velkým a zasloužilým člověkem, bude chybět. Ať odpočívá v pokojiJednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá - skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravdaProtož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)