Ten, kdo se psaním o svých činech vydává všanc, už zpravidla má, než se vydá na takto hazardní plavbu, nějaké to ztroskotání za sebou.  (Principálova dcera)


ten-kdo-se-psaním-o-svých-činech-vydává-všanc-už-zpravidla-má-než-se-vydá-na-takto-hazardní-plavbu-nějaké-to-ztroskotání-za-sebou
jostein gaardertenkdosepsanímsvýchčinechvydvvanczpravidlamnežvydnataktohazardníplavbunějakétoztroskotnízasebouprinciplovadcerakdo sese psanímpsaním oo svýchsvých činechčinech vydávávydává všancuž zpravidlazpravidla mánež sese vydávydá nana taktotakto hazardníhazardní plavbuztroskotání zaza sebousebou(principálova(principálova dcera)kdo se psanímse psaním opsaním o svýcho svých činechsvých činech vydáváčinech vydává všancuž zpravidla mánež se vydáse vydá navydá na taktona takto hazardnítakto hazardní plavbunějaké to ztroskotáníztroskotání za sebouza sebou(principálova dcera)

Je zpravidla snadnější někoho utěšovat, jestliže jsme sami někdy upadli do nejhlubšího zoufalství. (Principálova dcera)Někoho vášnivě milovat, to s sebou zpravidla nese víc trápení než radosti. Stejně by si ale měl každý tuhle zkušenost prožít. Ten, kdo nikdy nemiloval, jako by nikdy doopravdy nežilJsou na světě lidé, kteří se naučí víc od sebe, než by se naučili od druhých. (Principálova dcera)Přijde mi smutnější být opuštěný v nějakém evropském velkoměstě než na opuštěném ostrůvku v Tichém oceánu. (Principálova dcera)Patříme k rodu, který klade místo vajíček slova. Produkujeme víc kultury, než jí dokážeme strávit.  (Principálova dcera)Člověk si víc cení něčeho, co se nebude opakovat, než toho, co bude podle jeho mínění trvat navěky.  (Principálova dcera)