stovku-písní-jsme-slyšeli-už-tolikrát-někdy-se-ti-můž-zdát-jiné-odpoví-ky-vážně-budou-jiné-když-budeš-jiná-ty-dokonalý-pár
ally condiestovkupísníjsmeslyelitolikrtněkdysetimůžouzdtjinéodpovíkyvžněbudoujinékdyžbudejintydokonalýprcassiakystovku písnípísní jsmejsme slyšelislyšeli užněkdy sese titi můžoumůžou zdátodpoví kybudou jinékdyž budešbudeš jiná(dokonalý párpárcassiastovku písní jsmepísní jsme slyšelijsme slyšeli užněkdy se tise ti můžouti můžou zdátkdyž budeš jiná(dokonalý párcassia a ky)

Zdá se mi, že doopravdy sami sebou jsme pouze v lese, když lezeme na kopec. (Dokonalý pár - Cassia)Má člověk špatné spaní, když ví, že je skoro na konci? - Dokonalý pár (Cassia)Právě za tohle nenávidím Správce nejvíc: když se chovají, jako by už všechno někdy viděli, jakoby viděli mě. Jenže ve skutečnosti mě nikdy doopravdy neviděli. Viděli jen moje údaje na obrazovce. (Dokonalý pár - Cassia)Už je rozhodnuto, jenže já se na tom rozhodnutí nijak nepodílela. (Dokonalý pár - Cassia)