Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.)


pohleď-na-zázrak-evangelium-spěchá-do-pruska-tryskem-zatímco-v-horním-a-dolním-německu-ho-s-hněvem-haní-a-odmítajíz-dopisu-sambijskému
martin lutherpohleďnazzrakevangeliumspěchdopruskatryskemzatímcohornímdolnímněmeckuhohněvemhaníodmítajízdopisusambijskémubiskupovigeorguvonpolentznapsanémupotécotentopředneslprvníevangelickékznípruskupohleď nana zázrakevangelium spěcháspěchá dodo pruskapruska tryskemzatímco vv hornímdolním německuněmecku hoho ss hněvemhněvem hanídopisu sambijskémusambijskému biskupovibiskupovi georgugeorgu vonvon polentzpolentz napsanémunapsanému potéco tentotento předneslpřednesl prvníprvní evangelickéevangelické kázáníkázání vpohleď na zázrakevangelium spěchá dospěchá do pruskado pruska tryskemzatímco v hornímhorním a dolníma dolním německudolním německu honěmecku ho sho s hněvems hněvem hanídopisu sambijskému biskupovisambijskému biskupovi georgubiskupovi georgu vongeorgu von polentzvon polentz napsanémupolentz napsanému potéco tento přednesltento přednesl prvnípřednesl první evangelicképrvní evangelické kázáníevangelické kázání v

Kalvinismus je evangelium a nic jiného. Nevěřím, že můžeme kázat evangelium, pokud nekážeme ospravedlnění vírou bez skutků, pokud nekážeme Boží svrchovanost v udílení Boží milosti, ani nekážeme evangelium, pokud nevyvyšujeme vyvolující, nezměnitelnou a účinnou Boží lásku. (kázání č. 7)Byla to láska na první pohled, na poslední pohled, na každý a kterýkoli pohledPro lásku na první pohled je obyčejně osudný druhý pohledPruský král, aby vysvětlil svoji nevysvětlitelnou politiku, vyslal muže, který se neumí vyjádřit.  (Reakce na příjezd speciálního pruského vyslance Karla hraběte von Groebena, který byl vyslán do Británie s úkolem vysvětlit postoje Pruska v otázce Krymské války a nastalé pruské politické krize a který neovládal žádný cizí jazyk.)Jdi ze svých kolenou na kázání, a z kázání na svá kolena. Kázání nepřináší zdar proto, že není zaléváno modlitbami a slzami, a přikryto rozjímáním