Především jsem poznala ty dívky, které upřednostňují to, že budou hrát jako muži, místo aby objevily svůj vlastní styl. Ženy mají zvláštní cítění rytmu. Jejich styl hraní je stupidní, ale přece jenom cool. — roku 1992


především-jsem-poznala-ty-dívky-které-upřednostňují-to-že-budou-hrát-jako-muži-místo-aby-objevily-svůj-vlastní-styl-Ženy-mají
courtney lovepředevímjsempoznalatydívkykteréupřednostňujítožebudouhrtjakomužimístoabyobjevilysvůjvlastnístylŽenymajízvltnícítěnírytmujejichstylhranístupidníalepřecejenomcoolroku1992především jsemjsem poznalapoznala tyty dívkykteré upřednostňujíže budoubudou hráthrát jakojako mužimísto abyaby objevilyobjevily svůjsvůj vlastnívlastní stylŽeny majímají zvláštnízvláštní cítěnícítění rytmujejich stylstyl hraníhraní jeje stupidníale přecepřece jenomjenom cool— rokuroku 1992především jsem poznalajsem poznala typoznala ty dívkyže budou hrátbudou hrát jakohrát jako mužimísto aby objevilyaby objevily svůjobjevily svůj vlastnísvůj vlastní stylŽeny mají zvláštnímají zvláštní cítěnízvláštní cítění rytmujejich styl hranístyl hraní jehraní je stupidníale přece jenompřece jenom cool— roku 1992

Myslím, že ani nezpívám, ale mám pocit, že hraji na lesní roh. Zkouším improvizovat, právě jako to dělali Lester Young nebo Louis Armstrong nebo někdo další, koho jsem obdivovala. Nemám ráda klasický zpěv. Upřednostňuji změnu v tonalitě, je to můj stylNehrála podle pravidel. Měla svůj styl, velmi individuální. Bylo to herectví především na základě myšleníAngus byl brilantní bubeník, brilantní perkusista. Uměl do toho praštit, ale využíval tenhle svůj um a zkušenosti tak, aby jeho bubnování co možná nejvíc odolávalo tíhnutí k pravidelnému rytmu a přitom se stále jednalo o koherentní hru. Jeho hraní je jedním z nejpozoruhodnějších hraní na bicí nástroje, jaké znám. —Tony ConradMám silné podezření, že výtvarný talent přestal dnes hrát rozhodující roli. Ale to je problém nějakého vývoje, protože i podle informací z jiných škol, všude se děje něco takového podivného. Nemám nic proti konceptuálnímu umění, ale musí být dobré a musí se mi líbit. Já jsem si celý život myslel, že secesí skončí ´styl´, ale teď najednou jsem zjistil, že se objevil znovu, a to jako ´konceptualismus´…mně je od dětství vlastní sociální cítění. A to přitom jsem synem pana primáře. Vždycky jsem měl zájem na tom, abych nebyl jakési výjimečné dítě, které má výhody oproti někomu jinému. Říkal jsem, že mám sociální cítění ne proto, že jsem vybíral popelnice, ale proto, že jsem do nich házel svou svačinu, protože s celou třídou jsem se rozdělit nemohl…Na ženy nedám dopustit, rozumím si s nimi daleko líp než s muži, ti mají úplně jiný svět. Přesto jsem nezaznamenala, že by ženy-političky byly v průměru lepší nebo přínosnější než jejich mužští kolegové. V minulosti jsem dokonce zaznamenala takové, které byly mnohem cyničtější a arogantnější než muži