Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích


nikdo-nemá-víc-než-jeden-život-je-však-mnoho-lidí-kteří-kromě-svého-života-utrácejí-i-několik-cizích
dušan radovičnikdonemvícnežjedenživotvakmnoholidíkteříkroměsvéhoživotautrcejíněkolikcizíchnikdo nemánemá vícvíc nežnež jedenjeden životje všakvšak mnohomnoho lidíkteří kroměkromě svéhosvého životaživota utrácejíutrácejí ii několikněkolik cizíchnikdo nemá vícnemá víc nežvíc než jedennež jeden životje však mnohovšak mnoho lidíkteří kromě svéhokromě svého životasvého života utrácejíživota utrácejí iutrácejí i několiki několik cizíchnikdo nemá víc nežnemá víc než jedenvíc než jeden životje však mnoho lidíkteří kromě svého životakromě svého života utrácejísvého života utrácejí iživota utrácejí i několikutrácejí i několik cizíchnikdo nemá víc než jedennemá víc než jeden životkteří kromě svého života utrácejíkromě svého života utrácejí isvého života utrácejí i několikživota utrácejí i několik cizích

Statistika nám říká, že už teď je na světě víc lidí, než je potřeba k přenesení i toho nejtěžšího piána. Pokud neučiníme přítrž rozmnožování, nebude v roce 2000 už kde servírovat večeři, ledaže budeme ochotni prostírat na hlavách cizích lidí. Pak se ti lidé nebudou smět pohnout hodinu, než se najíteŽivot měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radostiZ množství životních událostí a pozemských setkání doopravdy neplatí nic víc než ty vzácné vzpomínky na těch několik lidí, jež jsme milovali, a pak na ty, kteří nám byli oporou, protože jsme si jich mohli vážitPoměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměrSpousta lidí se domnívá, že děti jsou otevřené, že pravda o nejniternější podstatě jejich bytosti z nich jen crčí. To není pravda. Nikdo není utajenější než děti a nikdo to nemá zapotřebí víc než ony. Je to jejich odpověď světu, který za nimi pořád chodí s otvírákem, aby se podíval, co v nich je, a jestli by se to nemělo vyměnit za nějakou obyčejnější konzervu. (Cit slečny Smilly pro sníh)