Kdekoli jsem četl o nějakém zajímavém vynálezu nebo novém ústavu, pátral jsem po adrese a tak jsem docílil, že jsem měl hodně zpráv původních přímo od vynálezců a cizozemských ústavů. Dostal jsem i celá ilustrovaná díla a projekty vynálezů. Bylo to pro mne samého skutečně zřídlo nových radostí a nového poučení. Stal jsem se tím i v cizině známým a tak jsem se dostal do výboru mezinárodní esperantské Volné myšlenky, kde jsem byl jeden rok též předsedou. Dopisování se sekretářem jejím René Deshays ve Francii bylo pro mne velmi zajímavé


kdekoli-jsem-četl-o-nějakém-zajímavém-vynálezu-nebo-novém-ústavu-pátral-jsem-po-adrese-a-tak-jsem-docílil-že-jsem-měl-hodně-zpráv
alexandr sommer batěkkdekolijsemčetlnějakémzajímavémvynlezunebonovémústavuptralpoadresetakdocílilžemělhodnězprvpůvodníchpřímoodvynlezcůcizozemskýchústavůdostalcelilustrovandílaprojektyvynlezůbylotopromnesaméhoskutečnězřídlonovýchradostínovéhopoučenístalsetímciziněznmýmdostaldovýborumezinrodníesperantskévolnémylenkykdebyljedenroktéžpředsedoudopisovnísekretřemjejímrenédeshaysvefranciibylovelmizajímavékdekoli jsemjsem četlčetl oo nějakémnějakém zajímavémzajímavém vynálezuvynálezu nebonebo novémnovém ústavupátral jsemjsem popo adresetak jsemjsem docílilže jsemjsem mělměl hodněhodně zprávzpráv původníchpůvodních přímopřímo odod vynálezcůcizozemských ústavůdostal jsemjsem ii celácelá ilustrovanáilustrovaná dílaprojekty vynálezůpro mnemne saméhosamého skutečněskutečně zřídlozřídlo novýchnových radostínového poučenístal jsemjsem sese tímtím iv ciziněcizině známýmtak jsemjsem sese dostaldostal dodo výboruvýboru mezinárodnímezinárodní esperantskéesperantské volnévolné myšlenkykde jsemjsem bylbyl jedenjeden rokrok téžtéž předsedoudopisování sese sekretářemsekretářem jejímjejím renérené deshaysdeshays veve franciifrancii bylobylo propro mnemne velmivelmi zajímavékdekoli jsem četljsem četl očetl o nějakémo nějakém zajímavémnějakém zajímavém vynálezuzajímavém vynálezu nebovynálezu nebo novémnebo novém ústavupátral jsem pojsem po adreseadrese a taka tak jsemtak jsem docílilže jsem měljsem měl hodněměl hodně zprávhodně zpráv původníchzpráv původních přímopůvodních přímo odpřímo od vynálezcůvynálezců a cizozemskýcha cizozemských ústavůdostal jsem ijsem i celái celá ilustrovanácelá ilustrovaná díladíla a projektya projekty vynálezůbylo to propro mne saméhomne samého skutečněsamého skutečně zřídloskutečně zřídlo novýchzřídlo nových radostíradostí a novéhoa nového poučenístal jsem sejsem se tímse tím itím i vi v ciziněv cizině známýmznámým a taka tak jsemtak jsem sejsem se dostalse dostal dodostal do výborudo výboru mezinárodnívýboru mezinárodní esperantskémezinárodní esperantské volnéesperantské volné myšlenkykde jsem byljsem byl jedenbyl jeden rokjeden rok téžrok též předsedoudopisování se sekretářemse sekretářem jejímsekretářem jejím renéjejím rené deshaysrené deshays vedeshays ve franciive francii bylofrancii bylo probylo pro mnepro mne velmimne velmi zajímavé

Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!Měl jsem svůj byznys, byl jsem plynař. Dělal jsem u plynáren, když mi bylo patnáct, což je něco podobného jako instalatér. V téhle práci jsem ale nebyl nejlepší. Myslel jsem pořád na rock and roll, a měl jsem proto problémy. Nakonec jsem si uvědomil, že chci být zpěvákemV prvních dnech (věznění) jsem jel jednou výtahem s už déle vězněným Romem, který mi dával poučení, nevěda, že jsem kněz: Vole, modli se, nebo se tady zblázníš!... Pro mne bylo vězení na Borech druhým noviciátem, ověřil jsem si, že když je člověku nejhůře, je Bohu nejblížeAno, tam jsem měl životní roli, byl jsem asi tři minuty na plátně, hrál jsem sestřeleného letce. Byl to pro mne skutečně životní zážitek, při natáčení jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi, o nichž se píše v knize Filipa Jánského.(o filmu Nebeští jezdci)Byl jsem velmi šťastný a bezpečný, než jsem vstoupil do armády. Pak jsem začal mít pocit, že tam bylo něco, co bych měl vědět, ale nevěděl jsemZnal jsem ho jen z četby, byl pro mne legendární postavou, kterou jsem pozoroval z dálky. Stejně jako demokrat Stevenson jsem měl na LBJ velmi běžný názor, že je schopný politický manipulátor, 'vyjednávač', který je ochoten kvůli dohodě ustoupit i v politice, jíž jsem byl zcela oddaný