…Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci…


jde-o-to-aby-se-lidské-chápání-a-cítění-spíše-posunulo-k-hranicím-anarchistických-myšlenek-spojených-s-co-největším-odstraněním-té
john zerzan…jdetoabyselidskéchpnícítěníspíeposunulohranicímanarchistickýchmylenekspojenýchconejvětímodstraněnímtechnikykterjakýmkolizpůsobemmůžezvažnějipokozovatživotníprostředíjdedlouhodobýproceskterýalenutnénejbližíchchvílíchzahjitjednojestlijehonositelébudouříkatanarchistékomunistéprimitivisténebotřebapuntíčkovaníchrobci……jde oaby sese lidskélidské chápánícítění spíšespíše posunuloposunulo kk hranicímhranicím anarchistickýchanarchistických myšlenekmyšlenek spojenýchspojených ss coco největšímnejvětším odstraněnímodstraněním tété technikykterá jakýmkolijakýmkoli způsobemzpůsobem můžemůže závažnějizávažněji poškozovatpoškozovat životníživotní prostředíjde oo dlouhodobýdlouhodobý proceskterý jeje aleale nutnénutné vv nejbližšíchnejbližších chvílíchchvílích zahájitje jednojestli sisi jehojeho nositelénositelé budoubudou říkatříkat anarchistéprimitivisté nebonebo třebatřeba puntíčkovanípuntíčkovaní chrobáci…aby se lidskése lidské chápáníchápání a cítěnía cítění spíšecítění spíše posunulospíše posunulo kposunulo k hranicímk hranicím anarchistickýchhranicím anarchistických myšlenekanarchistických myšlenek spojenýchmyšlenek spojených sspojených s cos co největšímco největším odstraněnímnejvětším odstraněním téodstraněním té technikykterá jakýmkoli způsobemjakýmkoli způsobem můžezpůsobem může závažnějimůže závažněji poškozovatzávažněji poškozovat životnípoškozovat životní prostředíjde o dlouhodobýo dlouhodobý proceskterý je aleje ale nutnéale nutné vnutné v nejbližšíchv nejbližších chvílíchnejbližších chvílích zahájitjestli si jehosi jeho nositeléjeho nositelé budounositelé budou říkatbudou říkat anarchistéprimitivisté nebo třebanebo třeba puntíčkovanítřeba puntíčkovaní chrobáci…

Druhý zákon Chisholmův: Když jde všechno dobře, v nejbližších chvílích se nutně něco staneBez ohledu na to, co uděláš nebo jak blbě se kvůli tomu cítíš, život jde prostě dál. Životu je úplně fuk, jestli je ti to líto, jestli jsi naštvaná, zmatená nebo se trápíš. Život si jde klidně dál, a ty můžeš jít s ním, nebo si sednout doprostřed cesty a litovat seZákladní filosofickou otázkou je rozhodnutí, jestli život stojí či nestojí za to, aby byl žit. Vše ostatní - jestli snad svět je či není trojrozměrný, jestli lze lidské myšlení rozdělit do devíti nebo možná do dvanácti kategorií - přichází až po této otázce. To už je jen hra, protože nejprve je třeba si odpovědětPepík je přírodní úkaz, neuvěřitelně silnej, který si jde za svým cílem. Jeho životní peripetie jsou náplní té mé knížky. Je přímočarej, všechno řeší hned na rovinu, je naprosto zásadovej