Jakmile se ale jednou napijete našeho lektvaru, budete tvrdit, že černá je bílá a naopak! Budete si myslet, že noc je den a špatné že je správné. A ono to tak opravdu je. Záleží jen na tom, jak se na to díváte


jakmile-se-ale-jednou-napijete-našeho-lektvaru-budete-tvrdit-že-černá-bílá-a-naopak-budete-myslet-že-noc-den-a-špatné-že-správné-a
katherine langrishjakmilesealejednounapijetenaeholektvarubudetetvrditžečernbílnaopakbudetemysletnocdenpatnésprvnéonototakopravduzležíjennatomjakdívtejakmile sese aleale jednoujednou napijetenapijete našehonašeho lektvarubudete tvrditže černáčerná jeje bílábudete sisi mysletže nocnoc jeje denšpatné žeje správnétak opravduopravdu jezáleží jenjen nana tomjak sese najakmile se alese ale jednouale jednou napijetejednou napijete našehonapijete našeho lektvaruže černá ječerná je bílábílá a naopakbudete si mysletže noc jenoc je denden a špatnéa špatné žešpatné že ježe je správnéono to taktak opravdu jezáleží jen najen na tomjak se nana to díváte

Takže podle vás je to tak snadné, ano?  -  Ano, někdy opravdu ano. Ve většině případů totiž žádné ‚dobře‘ nebo ‚špatně‘ neexistuje. Existuje jen a pouze vaše vlastní rozhodnutí. A jak ho jednou učiníte, hned na tom budete mnohem líp.  (Osm týdnů v blázinci - Mila a doktor)Nezáleží na tom, zda je kočka černá, či bílá. Záleží na tom, jak umí chytat myšiNeexistuje nic, co by samo o sobě bylo správné a špatné. Záleží na tom, jaký jste a kdy to dáte najevoJaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíteKdybys minulé noci zemřel, bylo by to zbytečné. Mrtvé bytosti ztratí veškerou moc. Noc a den, černá a bílá, to vše je slabé. Veškerá síla vychází z říše uprostřed, ze šera, ze stínů, z toho hrůzného místa mezi životem a smrtí. Z šedi, Boyci, z šedi. (V pustinách)