Izrael mě nikdy nedostane. Židé si zasluhovali zemřít. Byly to odpadky. Jsem se svým životem spokojen. Kdybych mohl, udělal bych to znovu. Jediné, co mě pobuřuje, je, že v Evropě ještě žijí Židé. – v rozhovoru pro časopis Bunte, říjen 1985


izrael-mě-nikdy-nedostane-Židé-zasluhovali-zemřít-byly-to-odpadky-jsem-se-svým-životem-spokojen-kdybych-mohl-udělal-bych-to-znovu
alois brunnerizraelnikdynedostaneŽidézasluhovalizemřítbylytoodpadkyjsemsesvýmživotemspokojenkdybychmohludělalbychznovujedinécopobuřuježeevropějetěžijíŽidérozhovorupročasopisbunteříjen1985izrael měmě nikdynikdy nedostaneŽidé sisi zasluhovalizasluhovali zemřítjsem sese svýmsvým životemživotem spokojenkdybych mohludělal bychco měmě pobuřujev evropěevropě ještěještě žijížijí Židév rozhovorurozhovoru propro časopisčasopis bunteříjen 1985izrael mě nikdymě nikdy nedostaneŽidé si zasluhovalisi zasluhovali zemřítbyly to odpadkyjsem se svýmse svým životemsvým životem spokojenbych to znovuco mě pobuřuježe v evropěv evropě ještěevropě ještě žijíještě žijí Židé– v rozhovoruv rozhovoru prorozhovoru pro časopispro časopis bunte

Opravdu bych si přál, abych mohl říci, že jsem nikdy nepodlehl svodům těla, ale lhal bych, kdybych to tvrdilDuch hrdinství a odvahy zmizel v židovském ghettu, kde pro něj není místo. Namísto toho se Židé přizpůsobili bystrou myslí, hbitostí, poddajnosti vůči ostatním a trpělivostí, zbabělostí a nesmělostí ve vztahu ke svým sousedům a vládcům. Toto židovské chování vyústilo v tendenci spoléhat na zázraky, jak Židé ztratili buď sebedůvěru či sebemotivaci ke zlepšení své situaceV dětství jsem pořád musel přemýšlet o dětech tam (v Evropě). Nesu s sebou břemeno toho, že žiji za ty, kteří museli zemřítVětšina Židů žije ve víře, že mají pravdu, těžko bych to mohl popsat jinak. A víra je něco, s čím se dá racionálními argumenty těžko bojovat. I laičtí Židé sdílejí tutéž víru. Ani s umírněným Židem tudíž není snadné diskutovat o tom, co se děje na Blízkém východě. Je to (pro ně) velmi emocionální otázkaDnes jsme v situaci, kdy je židovská komunita v Evropě blízko novému exodu z Evropy. Židé se hodně bojí