Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy


existují-tak-marnivý-muži-že-jsou-hrdi-na-ty-co-přijdou-po-nich-a-nasadí-jim-parohy
Étienne reyexistujítakmarnivýmužižejsouhrdinatycopřijdouponichnasadíjimparohyexistují taktak marnivýmarnivý mužiže jsoujsou hrdihrdi nana tyco přijdoupřijdou popo nichnasadí jimjim parohyexistují tak marnivýtak marnivý mužiže jsou hrdijsou hrdi nahrdi na tyco přijdou popřijdou po nichnich a nasadía nasadí jimnasadí jim parohyexistují tak marnivý mužiže jsou hrdi najsou hrdi na tyco přijdou po nichpo nich a nasadínich a nasadí jima nasadí jim parohyže jsou hrdi na typřijdou po nich a nasadípo nich a nasadí jimnich a nasadí jim parohy

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohyNevěřím, že existují muži, kteří jsou svým ženám věrni. Muži jsou kombinací dobra a zlaJsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženouNeexistuje nic takového jako společnost. Existují jednotliví muži a ženy a existují rodiny. (1987)Na co jsou dny? Dny, místa našeho života. Přijdou a probudí nás nanovo zas a zas. Máme se s v nich radovat; vždyť dá se žít než v nich?Jeleni shazují parohy jednou do roka. Někteří muži častěji