Dbej, abys dosáhl toho, co se ti líbí, nebo shledáš, že jsi nucen mít zálibu v tom, čeho jsi dosáhl


dbej-abys-áhl-toho-co-se-ti-líbí-nebo-shledáš-že-jsi-nucen-mít-zálibu-v-tom-čeho-jsi-áhl
george bernard shawdbejabysdoshltohocosetilíbíneboshledžejsinucenmítzlibutomčehoabys dosáhldosáhl tohoco sese titi líbínebo shledášže jsijsi nucennucen mítmít zálibuzálibu vv tomčeho jsijsi dosáhlabys dosáhl tohoco se tise ti líbíže jsi nucenjsi nucen mítnucen mít zálibumít zálibu vzálibu v tomčeho jsi dosáhlco se ti líbíže jsi nucen mítjsi nucen mít zálibunucen mít zálibu vmít zálibu v tomže jsi nucen mít zálibujsi nucen mít zálibu vnucen mít zálibu v tom

V porovnání s tím, čeho jsi dosáhl ty, se Ježíšovy léčebné zákroky jeví jako ubohá amatéřina. (Syn boha hromovládce)Proč hodnotím svůj den podle toho, čeho jsem Práva kterého jsi důstojenstvím dosáhl, střídmě užívej