Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit


Úloha-každého-člověka-stejně-jedinečná-jako-jedinečná-jeho-přížitost-ji-splnit
viktor franklÚlohakaždéhočlověkastejnějedinečnjakojedinečnjehopříležitostjisplnitÚloha každéhokaždého člověkačlověka jeje stejněstejně jedinečnájako jeje jedinečnájedinečná jehojeho příležitostpříležitost jiji splnitÚloha každého člověkakaždého člověka ječlověka je stejněje stejně jedinečnájako je jedinečnáje jedinečná jehojedinečná jeho příležitostjeho příležitost jipříležitost ji splnitÚloha každého člověka jekaždého člověka je stejněčlověka je stejně jedinečnájako je jedinečná jehoje jedinečná jeho příležitostjedinečná jeho příležitost jijeho příležitost ji splnitÚloha každého člověka je stejněkaždého člověka je stejně jedinečnájako je jedinečná jeho příležitostje jedinečná jeho příležitost jijedinečná jeho příležitost ji splnit

Pokud vím, ještě nikdy nevyšel jako komiks celý román. Ale Večery jsou jedinečná kniha - do takového textu se nešťouráVšichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnostOh! Miloval jsem ji... Byla srovnatelná s nejkrásnějšími květinami. Byla jedinečnáVšechno je nyní relativní, s výjimkou této jedné konečné pravdy – že neexistuje jedinečná pravda. Všichni ti, kdo prohlašují jedinečnou pravdu, by v tolerantním světě měli mlčetVždycky jsem pevně věřil, že jestliže Stát Izrael chce žít jako jedinečná etická společnost, musí založit svou existenci na pevných základech. Tyto základy spatřuji v bohatém židovském dědictví, které nás zachovalo po generace. V hodnotách, které podmiňují naši sionistickou současnost. V silné bezpečnosti a ekonomice, které nám umožňují odolat útokům agresorů. Základem izraelského státu je však především morální síla, která tvoří základ individuální a obecné spravedlnosti